Asp.Net Core – Ứng dụng đầu tiên (Phần I)

0 Comments

I. Để xây dựng ứng dụng web Asp.net Core đầu tiên bạn cần lưu ý một vài điều sau đây:

Công cụ biên soạn code: Bạn có thể sử dụng Atom, Sublime, NotePad hoặc bất kỳ trình biên soạn nào bạn yêu thích. Ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn với Visual Studio Code, đây chính là trình biên soạn code đa nền tảng miễn phí được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Visual Studio Code hỗ trợ biên soạn code C#, Javascript, Html và nhiều hơn thế nữa… Nếu bạn đang sử dụng Windows, bạn cũng có thể sử dụng Visual Studio để xây dựng các ứng dụng Asp.net Core với phiên bản 15.3 trở lên cho Visual Studio 2017

.NET Core SDK: Bất kỳ trình soạn thảo hoặc nền tảng nào bạn đang sử dụng đều cần cài đặt .NET Core SDK. Nó bao gồm runtime, thư viện nền tảng, và các công cụ dòng lệnh cần thiết cho việc xây dựng một ứng dụng Asp.net Core. SDK có thể được cài đặt trên Windows, Mac, Linux.

Cài đặt SDK:

Tìm kiếm và tải xuống .Net Core sau đó làm theo hướng dẫn trên trang web của Microsoft để cài đặt .Net Core Sdk. Sau khi cài đặt xong, mở Command và kiểm tra để đảm bảo mọi thứ đều hoạt động bằng câu lệnh sau:

         dotnet –version

         ->  2.1.104

Bạn cũng có thể xem thêm thông tin về nền tảng bằng câu lệnh:

        dotnet –info 

        ->  .NET Command Line Tools (2.1.104) 

       Product Information:

      Version:            2.1.104

      Commit SHA-1 hash:  48ec687460 

      Runtime Environment:

      OS Name:     Mac OS X

      OS Version:  10.13

II. Viết ứng dụng đầu tiên với C#:

Trước khi đi sâu vào Asp.Net Core, hãy thử tạo và chạy một ứng dụng C# đơn giản.

Bạn có thể làm tất cả điều này chỉ với Command. Đầu tiên mở Command và điều hướng tới nơi mà bạn muốn lưu dự án của mình.

       cd Documents

Sử dụng câu lệnh dotnet để khởi tạo một dự án mới:

      dotnet new console -o HelloWorld

Câu lệnh dotnet new khởi tạo một dự án .Net mới trong C# theo mặc định, tham số ‘console’ chọn mẫu cho ứng dụng bảng điều khiển, tham số -o HelloWorld báo cho dotnet new để tạo một thư mục có tên HelloWorld cho tất cả các tệp của dự án. Di chuyển tới thư mục HelloWorld:

      cd HelloWorld

Dotnet new console tạo ra một chương trình C# cơ bản viết ra đoạn Text ‘Hello World’ ra màn hình. Chương trình bao gồm 2 tệp: tệp dự án có phần mở rộng .csproj và tệp mã C# có phần mở rộng .cs. Nếu bạn mở các file trong trình biên soạn code, bạn sẽ nhìn thấy chúng được biểu diễn như sau:

      HelloWorld.csproj

      <Project Sdk=”Microsoft.NET.Sdk”>   

          <PropertyGroup>    

             <OutputType>Exe</OutputType>

             <TargetFramework>netcoreapp2.0</TargetFramework>  

         </PropertyGroup> 

      </Project>

Tệp dự án dựa trên XML và định nghĩa một số siêu dữ liệu về dự án. Sau này nếu bạn tham chiếu các package khác, chúng sẽ được liệt kê ở đây.

      Program.cs

      using System; 

      namespace CsharpHelloWorld{    

          class Program    {        

              static void Main(string[] args)        {           

                    Console.WriteLine(“Hello World!”);       

             }   

       }

    }

Static void Main là phương thức chính của một chương trình C#, và theo quy ước nó được đặt trong một lớp có tên là Program. Câu lệnh ‘using’ ở đầu nhập các lớp hệ thống tích hợp từ .Net và giúp chúng luôn có sẵn cho code trong lớp của bạn.

Từ trong thư mục của dự án, sử dụng câu lệnh dotnet run để chạy chương trình. Và bạn sẽ nhìn thấy kết quả sau khi mã được biên dịch:

       dotnet run 

       -> Hello World!

Đó à tất cả những gì cần thiết để chạy một chương trình .Net đơn giản. Trong bài tiếp theo chúng ta sẽ làm điều tương tự cho một ứng dựng Asp.net Core.

 

 

Categories:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *