Blog

Asp.Net Core MVC – Kiểm thử

0 Comments

  Kiểm tra tự động: Viết các kiểm tra là một phần quan trọng trong việc xây dựng ứng dụng. Kiểm tra mã của bạn giúp bạn tìm và tránh

Read Full

Asp.Net Core MVC – Bảo mật và định danh (Phần II)

0 Comments

Ở bài trước chúng ta đã cùng nhau giải quyết bài toán bảo mật. Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau phân quyền cho chúng. Xác thực với vai

Read Full

Asp.Net Core – MVC Bảo mật và định danh (Phần I)

0 Comments

  Bảo mật và xác định danh tính trong Asp.Net Core Ở bài trước chúng ta đã cùng nhau hoàn thiện ứng dụng nhưng từng đó là chưa đủ, với

Read Full

Asp.Net Core kết nối cơ sở dữ liệu (Phần III)

0 Comments

  Việc thêm các công việc đã hoàn thành. Công việc tiếp theo của chúng ta là đánh dấu các công việc đã được hoàn thành và ẩn chúng đi.

Read Full

Asp.Net Core kết nối cơ sở dữ liệu (Phần II)

0 Comments

Sau khi thêm một cơ sở dữ liệu, tới đây mọi thứ đã sẵn sàng cho việc sử dụng context trong lớp dịch vụ. Khởi tạo một lớp dịch vụ

Read Full

Asp.Net Core kết nối Cơ sở dữ liệu (Phần I)

0 Comments

  Sử dụng một cơ sở dữ liệu: Ở phần trước chúng ta đã cùng nhau xây dựng ứng dụng nhưng chúng đang sử dụng một danh sách công việc

Read Full

Asp.Net Core – Basic (Phần V)

0 Comments

Đến hiện tại thì mọi việc gần như đã hoàn thành, ở phần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về một khái niệm mới đó là Dependency Injection.

Read Full

Asp.Net Core – MVC Basic (Phần IV)

0 Comments

Ở phần trước một lớp service đã được tạo, ở phần này chúng ta sẽ làm quen với một khái niệm khá là mới ‘Dependency injection‘. Sử dụng dependency injection:

Read Full

Asp.Net Core – MVC Basic(Phần III)

0 Comments

  Ở bài trước chúng ta đã cùng nhau xây dựng các lớp View và Model, hôm nay cùng nhau xây dựng lớp dịch vụ nhé! Thêm một lớp Service:

Read Full

Asp.Net Core – MVC Basic (Phần II)

0 Comments

Ở bài trước chúng ta đã biết cách tạo ra một Controller, trong bài này chúng ta sẽ hoàn thành hai thành phần còn lại của mô hình MVC: Model,

Read Full